Warsaw University of Technology

查看官方信息

位置

华沙

Warsaw University of Technology

Address
Politechniki Sq. 1
00-661 华沙, 马佐夫省, 波兰
电话号码
+48 22 234 72 11